HomeRegulaminprawneRegulamin

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającą na korzystaniu przez Klienta z automatycznych zadań wykonywanych przez system na zlecenie klienta.
  Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. – Dz.U.2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
  Regulamin stosuje się w powiązaniu z innymi regulaminami właściwymi dla danego produktu lub usługi.
  Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu.
  Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony Klientowi w formie elektronicznej na stronie internetowej lzx.pl
  Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowanie i odtwarzanie w standardowej przeglądarce internetowej.
 2. DEFINICJE
  W Regulaminie pojęcia pisane wielką literą otrzymują znaczenie zgodne z poniższymi definicjami:
  Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z Usług.
  Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
  Umowa – oznacza umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie.
  Usługa – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta polegającą na wykonywaniu zadań sprawdzania zawartości stron internetowych na zlecenie i w imieniu klienta.
  Usługodawca – oznacza podmiot gospodarczy zwany Serviscosystems .
  Serviscosystems – oznacza Sebastiana Rosińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Serviscosystems Sebastian Rosiński z siedzibą w 07-308 Poręba, przy ul. Udrzynek 79, NIP: 762-193-02-36, REGON: 140796884
  CashBill – oznacza system pośrednictwa finansowego prowadzony przez CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS: 0000323297, Kapitał zakładowy: 5 000 000 zł
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI
  Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, Usługodawca świadczy Usługę monitorowania stron internetowych oraz powiadamiania o zmianach w ich zawartości.
  Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po wprowadzeniu przez Klienta adresu poczty elektronicznej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu.
  Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
  Korzystanie z Usługi może być płatne.
  Opłata jest pobierana za zakup dodatkowych funkcji usługi.
  Klient dokonuje opłaty za pośrednictwem CashBill.
 4. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIA UMOWY
  Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury rejestracji Klienta, zgodnie z pkt. 5 poniżej na czas nieoznaczony.
  Umowa wygasa z chwilą wyrejestrowania Klienta.
  Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  naruszenia przez Klienta przepisów prawa,
  stwierdzenia, że Klient korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,
  prowadzenia przez Klienta działań naruszających lub zagrażających bezpieczeństwa systemu LZX.
 5. REJESTRACJA KLIENTA
  Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie unikalnego adresu poczty elektronicznej oraz rejestracja Klienta w systemie.
  Rejestracja Klienta obejmuje następujące kroki:
  Klient wprowadza wymagane dane i informacje za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy, w szczególności podaje unikalny adres poczty elektronicznej,
  Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu, prawidłowość wprowadzonych danych rejestracyjnych. Niepotwierdzenie przez Klienta zapoznania
  się i akceptacji treści Regulaminu powoduje przerwanie procedury rejestracji.
  Klient może wyrejestrować się w każdej chwili poprzez wejście do systemu LZX oraz kliknięciu w opcję „Usuń konto”.
  Wyrejestrowanie, o którym mowa w punkcie powyżej jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi.
  W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej lub Klient zobowiązuje się do dokonania aktualizacji, co zapewni możliwość prawidłowego świadczenia Usługi.
 6. WYREJESTROWANIE KLIENTA
  W celu rozwiązania umowy – wyrejestrowania klienta, każdy użytkownik może samodzielnie usunąć swoje konto. W tym celu należy zalogować się do serwisu, przejść do zakładki „Moje konto” i skorzystać z opcji „Usuń konto”.
  W przypadku problemów z automatycznym usunięciem konta po przez „Moje konto”, konto może być usunięte na wniosek email. Wystarczy napisać wiadomość email z adresu zarejestrowanego w LZX.pl
 7. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
  W związku ze świadczeniem Usługi opisanej w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zobowiązany jest do:
  Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
  Świadczenia Usługi z należytą starannością.
  W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usługi lub wskutek awarii systemu uniemożliwiający korzystanie, Usługodawca
  zobowiązany będzie do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z Usługi oraz jakiekolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do systemu LZX, awarią łączy telekomunikacyjnych itp
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wadliwego działania systemu.
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
  Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi spowodowaną
  przyczynami technicznymi leżącymi po stronie Klienta lub podmiotu trzeciego, w tym Serviscosystems.
 8. OBOWIĄZKI KLIENTA
  W związku z korzystaniem z Usługi, Klient zobowiązany jest do:
  Przestrzegania postanowień Regulaminu.
  Przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej (tzw. netykiety).
  Prawidłowego określenia i aktualizowania danych Klienta, w tym w szczególności adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego.
  Niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi.
  Nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu systemu LZX online lub systemów komputerowych osób trzecich.
  Niewykorzystywania systemu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z Internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.
  Zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu.
  Ponadto, w związku z korzystaniem z Usługi, Klient:
  Oświadcza, iż podane przez niego podczas rejestracji dane są aktualne i zgodne z prawdą, a w przypadku ich zmiany zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji.
  Wyraża zgodę na prezentowanie przez Usługodawcę w ramach newslettera wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych pochodzących od
  Usługodawcy.
  Zabrania się posiadania wielu kont przez jednego klienta celem pominięcia nałożonych darmowych limitów skanowań.
  W przypadku monitorowania ogłoszeń serwisu Allegro.pl użytkownik oświadcza, że korzysta z LZX jako sprzedający przy czym zabronione jest monitorowanie ogłoszeń serwisu Allegro.pl użytkownika nie będącym sprzedającym w tymże serwisie.
 9. WYMAGANIA TECHNICZNE I SZCZEGÓLNE RYZYKA
  Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  Dostęp do sieci Internet.
  Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, akceptująca pliki typu cookie.
  Posiadanie adresu poczty elektronicznej.
  Korzystanie z Usług wiąże się z następującym szczególnym ryzykiem:
  Możliwością odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczeń systemu LZX oraz nieautoryzowanym dostępem do systemu LZX.
  Możliwością działania niedozwolonego oprogramowania spyware lub innego szkodliwego oprogramowania.
  Możliwością wyłudzenia haseł poprzez phishing tj. przesyłanie fałszywych wiadomości internetowych przypominających autentyczne w celu pozyskania danych osobowych i
  informacji.
  Warunki techniczne opisane w pkt. VIII.1 powyżej są niezbędne do korzystania z Usługi i w razie ich niespełnienia system LZX nie będzie działać prawidłowo.
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących
  poza wpływem Usługodawcy.
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi wynikający z błędnej rejestracji Klienta.
  Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające
  następujących zdarzeń:
  Naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.
  Niewłaściwego wykorzystania przez Klienta z Usługi, w szczególności korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi w ramach Regulaminu.
  Nieznajomością przez Klienta przepisów prawa lub wykorzystania przez Klienta Usługi do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami.
  Braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.
  Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi lub osobie trzeciej w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:
  Zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu systemu LZX lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta.
  Wprowadzeniem do systemu LZX lub systemu informatycznego Klienta jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanym ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Klienta.
  Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z wadami (usterkami) systemu LZX, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem, awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usługi spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) systemu LZX lub jakiegokolwiek jego elementu.
  Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
  Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę w postaci utraconych korzyści Klienta.
  Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Klientowi
  umyślnie.
 11. REKLAMACJE
  Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
  Reklamacje powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.
  Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu do Usługodawcy.
  Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Klienta podany przez niego w reklamacji.
  W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagały uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym
  terminie. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. X.4 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.
 12. DANE OSOBOWE
  Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych odnośnie do danych osobowych Klientów jest Usługodawca. Dane przetwarzane są w celu świadczenia Usługi, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
  Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są przetwarzane przez Serviscosystems w imieniu Usługodawcy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz wyłącznie w zakresie i w celach określonych we wspomnianej umowie oraz w niniejszym Regulaminie. Usługodawca zapewnia i gwarantuje, że jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim powierza ich przetwarzanie na rzecz Serviscosystems.
  Zakres przechowywanych danych osobowych: adres email(obowiązkowo), imię, nazwisko (opcjonalnie).
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili.
  Usunięcie danych osobowych jest możliwe po przez
  usunięcie konta za pomocą przycisku pozwalającego to wykonać i dostępnego w serwisie www.lzx.pl oraz aplikacji mobilnej LZX.pl po zalogowaniu.
  Usunięcie konta na wniosek Klienta może być dokonane po przez prośbę wysłaną za pomocą poczty elektronicznej z adresu powiązanego z kontem w LZX. Wniosek ten należy wysłać na adres [email protected].
  Konto może być też usunięte samodzielnie w aplikacji mobilnej LZX lub na stronie www.lzx.pl – należy bać zalogowanym wejść w szczegóły konta a następnie kliknąć „usuń konto”.
  Podczas usuwania konta, zostaną usunięte wszystkie zebrane dane osobowe.
  Usługodawca informuje, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane osobom trzecim.
  W razie wyrażenia przez Klienta zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie rejestracji, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych oraz przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Usługodawcę należytej staranności nie
  będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.
  Stosowny wpis GIODO znajduje się pod marką GeoNews należącą do usługodawcy i zawierającą min. serwis lzx.pl
 13. Polityka Prywatności
  1. Zbierane Dane
  Nasza aplikacja internetowa korzysta z usługi logowania za pomocą konta Google w celu ułatwienia procesu rejestracji oraz zapewnienia wygodnego dostępu do naszych usług. Przy korzystaniu z tej funkcji, zbieramy następujące dane od użytkownika:
  Adres e-mail: Zbieramy adres e-mail użytkownika w celu identyfikacji konta oraz umożliwienia komunikacji z użytkownikiem, w tym wysyłania ważnych informacji dotyczących jego konta oraz naszych usług. Adres e-mail jest również wykorzystywany do wysyłania wiadomości e-mail związanych z funkcjonalnością naszej aplikacji.
  Imię i nazwisko: Zbieramy imię i nazwisko użytkownika w celu personalizacji interfejsu aplikacji oraz dostosowania komunikacji do indywidualnych preferencji użytkownika.
  Avatar: Pobieramy obrazek avatara użytkownika w celu umożliwienia lepszej identyfikacji, jakie konto jest zalogowane, oraz w celu personalizacji interfejsu aplikacji.

  2. Wykorzystanie Zbieranych Danych
  Dane zbierane od użytkownika są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej polityce prywatności. Obejmuje to:
  – Identifikację konta użytkownika.
  – Wysyłanie ważnych powiadomień i komunikatów
  związanych z kontem i usługami.

  3. Bezpieczeństwo Danych
  Zabezpieczenie danych użytkowników jest naszym priorytetem. Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić zgromadzone informacje przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem.

  4. Udostępnianie Danych
  Dane użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności lub w przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo.
 14. ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH
  Klient nie może korzystać z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania. W szczególności zabronione jest:
  Korzystanie z systemu w celu destabilizacji pracy, poufności lub integralności samego systemu, innych systemów komputerowych należących do Usługodawcy lub osób trzecich, naruszenia integralności lub poufności danych zgromadzonych w takich systemach informatycznych.
  Klient może korzystać z Usługi wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie.
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2017 roku.
  Klient może otrzymywać na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji w module mailingowym informacje handlowe oraz inne treści o charakterze marketingowym,
  jeśli wyrazi na to wymaganą przez prawo zgodę.
  Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów poczty elektronicznej pod rygorem uznania doręczenia na ostatni znany adres za skuteczne.
  Usługodawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Usługodawca może dokonać
  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
  konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,
  konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu,
  rozbudowy lub zmiany funkcjonalności systemu LZX,
  wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług,
  zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,
  zmiany zakresu działalności Usługodawcy.
  Usługodawca poinformuje Klienta o planowanych zmianach Regulaminu przesyłając stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z informacją o planowanych zmianach postanowień. W przypadku otrzymania od Usługodawcy oświadczenia o zmianie Regulaminu, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianach Regulaminu. Uważa się, że Klient wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie złożył oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w tym terminie.
  Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w najszerszym dopuszczalnym zakresie w mocy i nadal są
  wiążące dla Klienta i Usługodawcy.
  W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych
  postanowień Regulaminu.
  Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.